Nota legal

Finalitat i propietat d’aquest lloc web

Vostè ha accedit a aquest lloc web de titularitat CLÍNICA OMEGA ZETA ANDORRA, S.L.U., (en el successiu, «CLINICA OMEGA ZETA ANDORRA»), degudament inscrita al Registre de Societats del M.I. Govern d’Andorra amb número 16738, domiciliada a Andorra la Vella (Principat d’Andorra), Av. del Fener, 11-13 (edifici Eland-Unió), 3er 3era, amb correu electrònic info@clinicaomegazeta.ad, número de telèfon de contacte  +376 813 837,  i número de registre tributari L-711847-V.

El domini de Internet www.clinicaomegazeta.ad, que permet accedir a aquest lloc web, és propietat de CLINICA OMEGA ZETA ANDORRA. La finalitat d’aquest lloc és informar sobre els productes i/o serveis oferts per la CLINICA OMEGA ZETA ANDORRA.

 

Acceptació dels termes i condicions d’ús d’aquest lloc web

L’accés a aquest lloc web comporta la plena acceptació per part dels seus usuaris dels termes i condicions d’ús establerts en aquest avís legal, així com en la política de privadesa i de cookies, que també es troba a la seva disposició en aquest lloc web (en el successiu, conjuntament, “els Termes i Condicions”). Tanmateix, els usuaris s’obliguen a fer un ús diligent d’aquest lloc web, d’acord amb legislació vigent, la bona fe i  els bons costums, i sense contravenir la moral i l’ordre públic.

 

Reserva de la facultat de modificació dels Termes i Condicions d’ús d’aquest lloc web

La CLINICA OMEGA ZETA ANDORRA es reserva la facultat d’efectuar, sense previ avís, en qualsevol moment i amb efectes immediats, les modificacions i les actualitzacions periòdiques que consideri oportunes en els Termes i Condicions. Per tant, la CLINICA OMEGA ZETA ANDORRA recomana als usuaris d’aquest lloc web que revisin els Termes i Condicions.

 

Drets i posicions jurídiques sobre els continguts que integren aquest lloc web

Definició del terme “continguts”:

El terme “continguts” fa referència a tots els continguts que conformen aquest lloc web, entenent-se como tals, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, el codi font, el disseny i la estructura de navegació del lloc web, així com els signes distintius, els vídeos, les fotografies i els textos que s’hi mostren.

Drets i posicions jurídiques sobre els continguts:

Els continguts d’aquest lloc web són objecte de drets de propietat intel·lectual, de drets de propietat industrial, drets d’imatge i/o drets o posiciones jurídiques d’anàleg contingut econòmic titularitat de la CLINICA OMEGA ZETA ANDORRA o de tercers que li han atorgat les pertinents llicencies o autoritzacions. Per tant, l’accés a aquest lloc web no atorga als usuaris cap titularitat ni dret d’ús sobre els continguts (mitjançant, entre altres, la seva reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició o transformació), excepte que la CLINICA OMEGA ZETA ANDORRA o els tercers titulars dels drets i/o posicions jurídiques de què es tractin els ho autoritzin bé indicant-ho en aquest lloc web o mitjançant llicències o autoritzacions per escrit a l’efecte.

Per tant, la CLINICA OMEGA ZETA ANDORRA es reserva la facultat de fer ús de marques d’aigua, de dispositius tecnològics o d’altres mitjans de seguretat que permetin el rastreig o el seguiment en línia dels usos no autoritzats d’aquests continguts. I, en tot cas, la CLINICA OMEGA ZETA ANDORRA es reserva la facultat d’interposar les accions legals que corresponguin contra els usuaris d’aquest lloc web que infringeixin els drets de propietat intel·lectual, drets de propietat industrial, drets d’imatge i/o drets o posicions jurídiques d’anàleg contingut econòmic que s’han indicat.

En cas que qualsevol usuari consideri que algun dels continguts d’aquest lloc web vulnera drets o posicions jurídiques de tercers, ho haurà de notificar immediatament a la CLINICA OMEGA ZETA ANDORRA mitjançant l’adreça de correu electrònic info@clinicaomegazeta.ad, per tal que la CLINICA OMEGA ZETA ANDORRA pugui analitzar i valorar el supòsit de què es tracti.

 

Dret d’exclusió

La CLINICA OMEGA ZETA ANDORRA es reserva la facultat de denegar o suspendre, sense previ avís i de manera discrecional, en qualsevol moment i amb caràcter definitiu o temporal, l’accés a aquest lloc web als usuaris que incompleixin els seus Termes i Condicions. Aquesta facultat de la CLINICA OMEGA ZETA ANDORRA és sense perjudici de les eventuals accions legals que pugui iniciar en contra dels usuaris.

 

Responsabilitat

Conductes dels usuaris d’aquest lloc web:

La CLINICA OMEGA ZETA ANDORRA no és responsable dels danys i perjudicis ni d’altres conseqüències que es derivin de l’incompliment dels Termes i Condicions per part dels usuaris.

Altres:

La CLINICA OMEGA ZETA ANDORRA no és responsable dels danys i perjudicis ni d’altres conseqüències que es derivin de la indisponiblitat d’aquest lloc web o dels seus continguts per motius tècnics, de seguretat, de control, d’actualitzacions o de manteniment, o per errades degudes a servidors o a tercers intermediaris o proveïdors.

La CLINICA OMEGA ZETA ANDORRA no és responsable dels danys i perjudicis causats als usuaris d’aquest lloc web per part de programes informàtics, virus o altres elements que s’escapin del seu control.

La CLINICA OMEGA ZETA ANDORRA no exerceix cap control sobre els serveis, els continguts i/o altres elements als quals els usuaris d’aquest lloc web puguin accedir a través dels dispositius tècnics d’enllaços, directoris o altres mitjans als quals es pot accedir mitjançant aquest lloc web (com ara Facebook, Twitter, i similars). Per tant, la CLINICA OMEGA ZETA ANDORRA no és responsable de la disponibilitat tècnica, la qualitat o l’exactitud, entre d’altres, dels serveis, dels continguts i/o d’altres elements als quals s’hagi accedit, ni dels danys i perjudicis ni d’altres conseqüències que es produeixin com a resultat del seu ús llevat que, pel que fa a continguts, la CLINICA OMEGA ZETA ANDORRA tingui un control directe sobre l’edició d’aquests.

Sense perjudici de l’anterior, en cas que qualsevol usuari consideri que mitjançant algun dels dispositius tècnics d’enllaços, directoris o altres mitjans als quals es pugui accedir mitjançant aquest lloc web es vulneren drets o posicions jurídiques de tercers, ho haurà de notificar immediatament a la CLINICA OMEGA ZETA ANDORRA mitjançant l’adreça de correu electrònic info@clinicaomegazeta.ad, per tal que aquesta societat pugui analitzar i valorar el supòsit de què es tracti.

 

Autorització d’enllaços

Qualsevol enllaç de tercers en aquest lloc web anirà dirigit a la seva pàgina principal, quedant expressament prohibits els enllaços profunds, l’entramat i qualsevol altre aprofitament dels continguts d’aquest lloc web per part de tercers no autoritzats per escrit per la CLINICA OMEGA ZETA ANDORRA.

Tanmateix, la CLINICA OMEGA ZETA ANDORRA prohibeix la creació d’enllaços a aquest lloc web des d’altres llocs web amb continguts que siguin contraris a la llei, la bona fe, els bons costums, la moral o l’ordre públic.

 

Legislació aplicable i jurisdicció

Els Termes i Condicions es regiran per la legislació andorrana.

Els usuaris d’aquest lloc web es sotmeten a la jurisdicció andorrana, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que, conforme a Dret, els pogués correspondre.

Darrera actualització: 7 de/d’ novembre del 2018